Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Marttisten sukuseuran henkilötietolain (10 ja
24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Laadittu 31.05.2018. Viimeisin muutos 31.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Marttisten sukuseura Ryc/o Jouko MarttinenAutiosuontie 2241160 Tikkakoskimarttistensukuseura(at)gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jouko Marttinen Autiosuontie 22 41160 Tikkakoski

marttistensukuseura(at)gmail.comp 040 5946374

3. Rekisterin nimi

Marttisten sukuseuran jäsenrekisteri ja sukututkimustiedon
keräysrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitusEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste
henkilötietojen käsittelylle on- rekisterinpitäjän oikeutettu etu jäsenyysasioissa.- henkilön erikseen antama lupa tietojen käyttöön
sukututkimuksessa

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai
profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), jäsenmaksutiedot, muut jäsenyyteen
liittyvät tiedot.Sukututkimustiedoissa lisäksi syntymäaika ja kunta.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla
lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median
palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista,
joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säilytys

Henkilön
jäsentietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja ne poistetaan jäsenyyden
päättymisestä seuraavan toimikauden aikana.

Sukututkimusluvalla
luovutettuja tietoja sukututkimustarkoitukseen säilytetään syntyvissä
sukututkimustuotteissa pysyvästi.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun
rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta,
joiden työnkuvaan se kuuluu.10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä
koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi").
Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).